Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie oraz procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Zespołu Przedszkolnego w Szymanowie ( Przedszkole w Szymanowie, Przedszkole w Dębnie Polskim )oraz procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 1. Niniejsza procedura określa:
 • podstawowezasady bezpieczeństwa,
 • zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
 • organizację opieki w przedszkolu,
 • zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 • organizację żywienia,
 • zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 

 1. Procedury wprowadza się w celuzachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę, a tym samym zapewnienia dzieciom i personelowi Przedszkola bezpiecznych warunków opieki, wychowania i pracy w okresie pandemii COVID – 19 oraz w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tej choroby.

 

 1. Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Dyrekcja przedszkola, za przekazem Ministra Zdrowia rekomenduje pozostanie w domu dzieci rodziców, którzy mają możliwość pogodzenia pracy z opieką.

 

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, do przestrzegania których zobowiązany jest personel przedszkola i rodzice dzieci, to: samoobserwacja, samodyscyplina zdrowotna, częste mycie rąk, unikanie kontaktu rąk z twarzą i ustami, zakrywanie twarzy podczas kichania czy kaszlu, zachowanie dystansu minimum 2 metrów od innych osób, wystrzeganie się kontaktu z osobami wykazującymi objawy infekcji górnych dróg oddechowych, unikanie skupisk ludzi, prawdomówność co własnego stanu zdrowia
i zdrowia najbliższych, szczególnie dzieci. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem.

 

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 • Rodzic jest zobowiązany zgłosić wychowawcy grupy (telefonicznie, mailowo) zamiar skorzystania z opieki przedszkolnej najpóźniej do czwartku poprzedzającego tydzień przyprowadzenia dziecka na zajęcia.
 • Do przedszkola przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dziecka
  z objawami chorobowymi bądź dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę lub jest chory.
 • Rodzic/inny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola lub je odbierający, musi być zdrowy.
 • Rodzic/inny opiekun nie wchodzi z dzieckiem do budynku przedszkola. Przy drzwiach głównych przekazuje dziecko pracownikowi, który odprowadzi dziecko
  do szatni a następnie do właściwej sali.
 • Przed przekazaniem dziecka pod opiekę przedszkola zarówno rodzic/inny opiekun, jak i dziecko, zostaną poddani badaniu temperatury ciała. Wynik pomiaru temperatury ciała powinien mieścić się w granicach 36° – 37° C. Pomiar temperatury wykonywany jest termometrem bezdotykowym przez pracownika ubranego w maseczkę, okulary
  i rękawiczki.Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała skutkuje brakiem możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej.
 • Rodzice wyrażają zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka przed przyjęciem do przedszkola, a także w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 • Przyprowadzając dziecko do przedszkola po raz pierwszy rodzic jest zobowiązany
  do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, swoim i innych osób, które mogą przyprowadzać lub odbierać dziecko z przedszkola (wzór dokumentu załącznik nr 1) oraz natychmiastowego informowania dyrektora przedszkola, jeśli wskazana
  w oświadczeniusytuacja zdrowotna ulegnie zmianie.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka pracownik może zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego np. kaszel alergiczny, katar alergiczny lub inne infekcje związane z chorobami przewlekłymi, niezagrażające innym osobom, niezwiązane z zakażeniem Covid-19.
 • W okresie trwania pandemii rodzice zobowiązani są ograniczyć do minimum liczbę osób, które mogą przyprowadzić lub odbierać dziecko z przedszkola, szczególnie osób po 60 roku życia.
 • Na teren przedszkola można wnieść wyłącznie ubranie na zmianę, które zostaje poddane 24-godz. kwarantannie. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek
  i innych przedmiotów.
 • Pozostawienie dziecka w przedszkolu wymaga bezwzględnie od rodzica pozostania
  w gotowości do odbierania telefonu z przedszkola
  w godzinach, w których dziecko
  w nim przebywa.
 • Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/inny opiekun nie wchodzi do budynku przedszkola. Przy drzwiach głównych zgłasza swoje przybycie pracownikowi przedszkola i oczekuje, aż pracownik przyprowadzi dziecko.
 • Obowiązkiem rodzica jest zapewnić dziecku, które ukończyło 4 lata, indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola oraz przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny, takich jak: mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, zasłanianie nosa i ust przy kichaniu czy kasłaniu, unikanie bliskiego kontaktu fizycznego z rówieśnikami i zachowanie bezpiecznej odległości.
 • W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Nie ma jednak przeszkód,by korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Rodzic/inny opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola jest zobowiązani zachować dystans społeczny względem pracowników przedszkola oraz innych rodziców/opiekunów i dzieci, wynoszący minimum 2 metry (nie dotyczy to sytuacji pomiaru temperatury ciała). Rodzic/inny opiekun musi rygorystycznie przestrzegać środków ostrożności w postaci maseczki lub przyłbicy i rękawiczek lub dezynfekcji dłoni.

 

 1. Organizacja opieki w przedszkolu.
 • Przedszkole funkcjonuje w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego.
 • Pracę przedszkola planuje się i organizuje na podstawie informacji od rodziców,
  o których mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszej procedury.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady obowiązują
  w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty powinny być przekazane dzieciom w formie pozytywnej , by wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa
  i odpowiedzialności za swoje zachowanie a nie lęku.
 • Grupa dzieci przebywa w wyznaczoneji stałej sali.

 

 • W grupie przebywa maksymalnie : 5 dzieci – Przedszkole Dębno Polskie,

7 dzieci – Przedszkole w Szymanowie .

 • Sale pozbawione są przedmiotów i sprzętów, których nie można wyprać lub skutecznie dezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć
  są dezynfekowane lub czyszczone.W każdej sali znajdują się pojemniki do odkładania drobnych zabawek, którymi bawiły się dzieci, w celu zdezynfekowania.
 • Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.
 • Opiekunowie starają się zachować między sobą społeczny dystans 1,5 metra
  i przypominają o tej zasadzie także dzieciom.
 • Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie przedszkola. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola. Plac zabaw pozostaje wyłączony z użytkowania (poprzez założenie taśmy ochronnej) z uwagi na brak możliwości jego codziennej dezynfekcji.
 • W przedszkolu sprawowane są czynności opiekuńczo-wychowawcze. Wszystkie zajęcia dydaktyczne, wynikające z konieczności realizacji podstawy programowej, nadal realizowane są w systemie zdalnym.
 • Nauczyciele są zobowiązani dbać o to, by dzieci nie skupiały się w grupy.
 • Nauczyciele są zobowiązani do tego, by dbać o częste mycie rąk przez dzieci wodą
  z mydłem, w szczególności po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety,
  z pobytu na świeżym powietrzu, przed jedzeniem.
 • Rezygnuje się z mycia zębów przez dzieci.
 • Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren budynku (dopuszczalne w sytuacjach wyjątkowych i niezbędnych, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) innych dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.

 

 1. Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
 • Przed wejściem głównym do budynku umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk,
  z którego zobligowane są korzystać wszystkie osoby dorosłe. Dezynfekowanie rąk jest obligatoryjne.
 • W czasie pracy i sprawowania opieki nad dziećmi pracownicy nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych/przyłbic oraz rękawiczek, lecz są one dostępne w razie konieczności ich użycia. Pracowni zobowiązani są do dezynfekowania rąk po wejściu do budynku oraz w trakcie pracy z dziećmi. Dozowniki z płynami do dezynfekcji są umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone pozostają plakaty
  z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do przedszkola umieszcza się też instrukcje prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.
 • Szczególną dbałością otacza się utrzymywanie czystości i dezynfekowanie ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować, zanim otrzyma je inne dziecko.
 • Toalety dezynfekowane są kilka razy dziennie, na bieżąco.
 • Pracownicy odpowiedzialni za dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta zawartych na opakowaniu środka dezynfekującego. Zobowiązani są też do ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego na wietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, by dzieci nie były narażone na wdychanie oparów.
 • Codzienne prace porządkowo/dezynfekcyjne pracownicyzaznaczają   w tabeli monitoringu prac porządkowych.

 

 1. Organizacja żywienia.
 • Z dystrybutorów wody w salach dzieci korzystają wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 • Posiłki organizuje się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.
 • Posiłki dzieci spożywają w małych grupach, z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł.

 

 

 

 1. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 • Do pracy w przedszkolu dopuszczone są jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Personel przedszkola podlega także pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do przedszkola.
 • W zajęcia opiekuńcze nie są angażowani pracownicy powyżej 60 roku życia lub
  z istotnymi problemami zdrowotnymi, o których wiedzę posiada pracodawca.
 • Personel przedszkola, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
  że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Personelowi przedszkola oraz rodzicom dzieci zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
 • Jeśli dziecko lub członek personelu przejawia niepokojące objawy zakażeniakoronawirusem odsuwa się go niezwłocznie od pracy lub uczestniczenia w zajęciach. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci. Powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Dziecko lub członka personelu należy odizolować od innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe jest odizolowanie. Dziecko przebywa pod opieką nauczyciela. Dziecko i nauczyciela/członka personelu wyposaża się w maseczkę i rękawiczkioraz zaleca zachowanie dystansu minimum
  2 metrów.O podejrzeniu zakażenia w przypadku dziecka niezwłocznie powiadamia się rodziców.
 • Wyznaczone pomieszczenie wyposażone jest w środki higieny osobistej i płyn dezynfekujący. Wejście do pomieszczenia oznacza się napisem.
 • Pracownicy przedszkola są poinstruowani, jak należy stosować procedury,
  z zachowaniem spokoju i racjonalności oraz nie ulegania panice.
 • Na gazetce przy wejściu do przedszkola oraz gazetkach w szatni umieszczone są numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej (602 534 361), służb medycznych (999 lub 112 lub 61 873 93 67, 61 873 92 95, 61 873 93 68 – Szpital Miejski w Poznaniu ul. Szwajcarska),organu prowadzącego (65 546 54 00), kuratora oświaty(780 386 010 lub 65 614 11 00).
 • Jeśli to możliwe, przystępuje się do ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba o objawami zakażenia oraz przeprowadza się rutynowe sprzątanie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, oparcia).
 • Każdorazowo w sytuacji zagrożenia należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Data dodania: 2020-05-25 21:04:58
Data edycji: 2020-05-25 21:09:10
Ilość wyświetleń: 110

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej