Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy Przedszkola w Szymanowie na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (U. z 2017 r. poz. 356),
 • Statut Przedszkola w Szymanowie.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

 • kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego
 • treści podstawy programowej.

 

Główne zadania dydaktyczno- wychowawczo i opiekuńcze na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Jesteśmy Polką i Polakiem – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci

 

Cel:  kultywowanie tradycji narodowych – 80 rocznica wybuchu drugiej wojny światowej i 100-lecie odzyskania niepodległości Rawicza. Kształtowanie u dzieci poczucia własnej tożsamości, budowanie świadomości narodowej, kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem.

 

 1. Rozbudzanie dziecięcych zainteresowań matematyką.

 

Cel:  kształtowanie aktywności dziecięcej, rozbudzanie zainteresowań proponowanymi formami pracy w zakresie edukacji matematycznej, nabywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki szkolnej, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

 

 1. Profilaktyka uzależnień.

 

Cel: zapoznanie  i przestrzeganie przed niektórymi uzależnieniami.

 

 1. Jak to działa? Podstawy kompetencji cyfrowych w przedszkolu.

 

Cel: uświadomienie dzieciom roli mediów elektronicznych i  internetu we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na wynikające z nich niebezpieczeństwa. 

Wyposażenie dzieci w umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych mediów.

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej Zespołu zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr II z dnia 29.08.2019 r.

 

Spis treści zawartych w planie:

 

 • Kalendarium przedszkoli w Szymanowie i Dębnie Polskim
 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji
 • Harmonogramy imprez i uroczystości przedszkolnych.
 1. Plany współpracy z rodzicami.
 2. Plany współpracy ze szkołą podstawową.
 3. Harmonogramy wycieczek.
 • Harmonogramy zebrań rady pedagogicznej.
 • Zespoły zadaniowe.

 

 • Kalendarium Przedszkola w Szymanowie na rok szkolny 2019/2020

 

Termin

Zadanie

2 września2019  r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebranie ogólne z rodzicami

 Wrzesień 2019r.

Poznanie zawodu leśniczego, Krasnolipki

 Wrzesień 2019 r.

Dzień przedszkolaka

 Wrzesień 2019r.

Akcja „Sprzątania świata”

Wrzesień 2019r.

Zebranie grupowe

Wrzesień 2019r.

Dzień chłopaka

Październik 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Listopad 2019r.

Święto dyni

Listopad 2019r.

Wszystkich Świętych – polegli żołnierze

Listopad 2019 r.

 Święto Niepodległości

Listopad 2019 r.

Zebrania grupowe z rodzicami- przekazanie informacji o dziecku

Listopad 2019 r.

„W krainie wiatraków” – lekcja muzealna

Listopad 2019 r.

Andrzejki

Grudzień 2019 r.

Mikołajki

Grudzień 2019 r.

Spotkanie wigilijne

Styczeń / luty2020 r.

Dzień babci i dziadka

Styczeń/ luty 2020 r.

Balik karnawałowy

Styczeń 2020 r.

Zebranie z rodzicami

Styczeń 2020 r.

„W warsztacie kowala” – lekcja muzealna

Styczeń 2020 r.

Zwiedzanie Rawicza, spacer po plantach

Luty 2020 r.

Dochodowa zabawa karnawałowa

Luty 2020 r.

Walentynki

Marzec 2020 r.

Dzień kobiet

Marzec 2020 r.

Pierwszy dzień wiosny

Kwiecień 2020 r.

Wizyta w Dolinie Baryczy

Kwiecień 2020 r.

Zajączek

Kwiecień 2020 r.

Zebranie z rodzicami

Maj 2020 r.

Dzień Flagi                                                                              

Maj 2020 r.

Wycieczka do remizy strażackiej

Maj 2020 r.

Pasieka pszczelarska

Maj 2020 r.

Festyn biblioteczny

Maj 2020 r.

Wizyta w kl. I

Maj 2020 r.

Festyn rodzinny

Maj/czerwiec 2019 r.

Wycieczka turystyczna

Czerwiec 2020 r.

Pożegnanie starszaków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium Przedszkola w Dębnie Polskim na rok szkolny 2019/2020

 

Termin

Zadanie

2 września2019 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebranie ogólne z rodzicami

 Wrzesień 2019r.

Poznanie zawodu leśniczego, Krasnolipki

Wrzesień 2019r.

Wizyta policjantów

 Wrzesień 2019 r.

Dzień przedszkolaka

 Wrzesień 2019r.

Akcja „Sprzątania świata”

Wrzesień 2019r.

Zebranie grupowe

Wrzesień 2019r.

Dzień chłopaka

Październik 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Październik/listopad

Sadzenie drzewek

Listopad 2019 r.

Wszystkich Świętych

Listopad 2019 r.

 Święto Niepodległości

Listopad 2019 r.

Zebrania grupowe z rodzicami- przekazanie informacji o dziecku

Listopad 2019 r.

„W krainie wiatraków” – lekcja muzealna

Listopad 2019 r.

Andrzejki

Grudzień 2019 r.

Mikołajki

Grudzień 2019 r.

Spotkanie wigilijne

Styczeń 2020 r.

Dzień babci i dziadka

Styczeń  2020 r.

Balik karnawałowy

Styczeń 2020 r.

Zebranie z rodzicami

Styczeń 2020 r.

„W warsztacie kowala” – lekcja muzealna

Styczeń 2020 r.

Zwiedzanie Rawicza, spacer po plantach

Luty 2020 r.

Dochodowa zabawa karnawałowa

Luty 2020 r.

Walentynki

Marzec 2020 r.

Dzień kobiet

Marzec 2020 r.

Pierwszy dzień wiosny

Kwiecień 2020 r.

Wizyta w Dolinie Baryczy

Kwiecień 2020 r.

Zajączek

Kwiecień 2020 r.

Zebranie z rodzicami

Maj 2020 r.

Dzień Flagi                                                                              

Maj 2020 r.

Wycieczka do remizy strażackiej

Maj 2020 r.

Pasieka pszczelarska

Maj 2020 r.

Festyn biblioteczny

Maj 2020 r.

Wizyta w bibliotece pedagogicznej

Maj 2020 r.

Wizyta w kl. I

Maj 2020 r.

Dzień Matki

Maj/czerwiec 2020 r.

Wycieczka turystyczna

Czerwiec 2020 r.

Festyn rodzinny

Czerwiec 2020 r.

Pożegnanie starszaków

 

 

 

 

 1. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce w roku szkolnym 2019/2020

„Nasze przedszkole” - Małgorzata Kwaśniewska,  Wiesława Żaba-Żabińska,

„Dziecięca Matematyka” Ewa Zielińska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.

 

 

 • Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych Przedszkola w Szymanowie

 

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Andrzejki

Listopad 2019 r.

Mikołajki

Grudzień 2019 r.

Wieczór wigilijny

Grudzień 2019 r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń /luty 2020 r.

Bal karnawałowy

Styczeń /luty 2020 r.

Pierwszy dzień wiosny

Marzec 2020 r.

Tydzień bibliotek

Maj 2020 r.

Dzień Matki

Maj 2020 r.

Festyn rodzinny

Czerwiec 2020 r.

Pożegnanie starszaków

Czerwiec 2020 r.

 

 

 

 

 

Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych Przedszkola w Dębnie Polskim

 

Temat uroczystości i imprezy

Termin

 

 

Andrzejki

Listopad 2019 r.

Mikołajki

Grudzień 2019 r.

Wieczór wigilijny

Grudzień 2019 r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń /luty 2020 r.

Bal karnawałowy

Styczeń /luty 2020 r.

Pierwszy dzień wiosny

Marzec 2020 r.

Tydzień bibliotek

Maj 2020 r.

Dzień Matki

Maj 2020 r.

Festyn rodzinny

Czerwiec 2020 r.

Pożegnanie starszaków

Czerwiec 2020 r.

 

IV  Plan współpracy z rodzicami Przedszkola w Szymanowie

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

* przedstawienie założeń programu rozwoju      przedszkola na rok szkolny 2019/2020,

·       zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami,

·       bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień

Wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka – stymulowanie wyobraźni, zachęcanie do rozwiązywania problemów

·       Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

·       wykaz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku,

·       organizowanie działań wynikających z założeń podstawy programowej i realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

·       planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka,

·       wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie akceptowanego przez społeczność przedszkolną systemu nagród i kar,

·       praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

·       organizacja zajęć otwartych, warsztatów,

·       udział rodziców w wycieczkach,

·       pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,

·       włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·       przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

·       prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Cały rok szkolny

Organizacja pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

·       Omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

·       obserwacja dzieci pod kątem wyłonienia potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·       rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci

Cały rok szkolny

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do wartości tkwiących w sztuce i w naturze, wyrażanie piękna, estetyki ruchu i zachowania we własnej działalności, nie tylko artystycznej

·       organizacja spotkań z artystami – np. tancerzami, aktorami, malarzami organizowanie zabaw pantomimicznych, teatralnych, plastycznych zabawy rytmiczno-taneczne,

·       zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych,

·       rozwijanie wrażliwości dziecka

Cały rok szkolny

 

 

Plan współpracy z rodzicami Przedszkola w Dębnie Polskim

 

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

* przedstawienie założeń programu rozwoju      przedszkola na rok szkolny 2019/2020,

·       zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami,

·       bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień

Wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka – stymulowanie wyobraźni, zachęcanie do rozwiązywania problemów

·       Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

·       wykaz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku,

·       organizowanie działań wynikających z założeń podstawy programowej i realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

·       planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka,

·       wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie akceptowanego przez społeczność przedszkolną systemu nagród i kar,

·       praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

·       organizacja zajęć otwartych, warsztatów,

·       udział rodziców w wycieczkach,

·       pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,

·       włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·       przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

·       prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Cały rok szkolny

Organizacja pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

·       Omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

·       obserwacja dzieci pod kątem wyłonienia potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·       rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci

Cały rok szkolny

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do wartości tkwiących w sztuce i w naturze, wyrażanie piękna, estetyki ruchu i zachowania we własnej działalności, nie tylko artystycznej

·       organizacja spotkań z artystami – np. tancerzami, aktorami, malarzami organizowanie zabaw pantomimicznych, teatralnych, plastycznych zabawy rytmiczno-taneczne,

·       zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych,

·       rozwijanie wrażliwości dziecka

Cały rok szkolny

 

V Plan współpracy Przedszkola w Szymanowie ze szkołą podstawową

 

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Luty 2019 r.

·       Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

·       wizyta w bibliotece szkolnej

Nauczyciele grup przedszkolnych, wyznaczony nauczyciel ze szkoły, bibliotekarz

Budynek szkolny

Maj 2019 r.

·       Udział przedszkolaków w lekcji w klasie I

·       Wspólne zabawy na boisku sportowym i placu zabaw.

Nauczyciel grupy przedszkolnej

nauczyciel kl. I

Szkoła

 

Plan współpracy Przedszkola w Dębnie Polskim ze szkołą podstawową

 

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Luty 2020 r.

·       Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

·       wizyta w bibliotece szkolnej

Nauczyciele grup przedszkolnych, wyznaczony nauczyciel ze szkoły, bibliotekarz

Budynek szkolny

Maj 2020 r.

·       Udział przedszkolaków w lekcji w klasie I

·       Wspólne zabawy na boisku sportowym i placu zabaw.

Nauczyciel grupy przedszkolnej

nauczyciel kl. I

Szkoła

 

VI Harmonogram wycieczek Przedszkola w Szymanowie

 

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie wsi:

 

·       las

·       pola

·       łąka,

·       gospodarstwo rolne,

·       pasieka pszczelarska,

·       remiza strażacka ,

 

Nauczyciele grupy,  wg kalendarium

Wycieczki poza wieś:

 

·       teatr – dom kultury,

·       muzeum,

·       planty,

·       szkoła,

·       biblioteka miejska,

·       leśniczówka,

·       rezerwat przyrodniczy – Dolina Baryczy,

·       wycieczka turystyczna (park dinozaurów - Lubin)

 

Nauczyciele grup, wg kalendarium

 

 

Harmonogram wycieczek Przedszkola w Dębnie Polskim

 

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie wsi:

 

·       las

·       pola

·       łąka,

·       gospodarstwo rolne,

·       pasieka pszczelarska,

·       remiza strażacka ,

 

Nauczyciele grupy,  wg kalendarium

Wycieczki poza wieś:

 

·       teatr – dom kultury,

·       muzeum,

·       planty,

·       szkoła,

·       biblioteka miejska,

·       leśniczówka,

·       rezerwat przyrodniczy – Dolina Baryczy,

·       wycieczka turystyczna (park dinozaurów - Lubin)

 

Nauczyciele grup, wg kalendarium

 

 

 

 

 

 

VII Harmonogram zebrań rady pedagogicznej Zespołu Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku zebrania)

1.      

Sierpień

Rada organizacyjna

1.     Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych.

2.     Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2019/2020

3.     Przedstawienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

4.     Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym – opinia rady pedagogicznej.

5.     Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.

6.     Przedstawienie statutu przedszkola

7.     Ustalenie organizacji WDN-u.

8.     Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

2.      

Wrzesień

Rada organizacyjna

1.     Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

2.     Zmiany w procedurach awansu zawodowego nauczyciela.

3.     Zapoznanie ze sposobem  prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

3.      

Listopad

Rada szkoleniowa

1.     Szkolenie rady pedagogicznej. Temat szkolenia powinien wynikać z zadań pracy przedszkola na dany rok.

2.     Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy

4.      

Styczeń–luty

Rada podsumowująca

1.     Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za I półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

2.     Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I półroczu.

3.     Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego.

4.     Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w I półroczu przez nauczycieli (zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

5.     Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka

5.      

Kwiecień

Rada szkoleniowa

1.     Informacja o gotowości szkolnej dzieci.

2.     Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny.

3.     Szkolenie rady pedagogicznej według harmonogramu.

4.     Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym – ewaluacja.

5.     Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

6.      

Czerwiec

Rada podsumowująca

1.     Raport ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny – przedstawienie przez zespoły ds. ewaluacji.

2.     Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora za miniony rok.

3.     Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do pracy na kolejny rok szkolny

 

 

VII Zespoły zadaniowe:

1.Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej: Alina Klimaszewska, Karolina Samol.

 

2.Zespół do ewaluacji wewnętrznej – Violetta Janowska, Beata Niedbała

 

3.Zespół do spraw nowelizacji aktów prawnych  (statut i regulaminy ) – Justyna Tokarz, Beata Niedbała, Tomasz  Machowiak

 

4.Zespół do spraw promocji i uroczystości – Alina Klimaszewska, Beata Niedbała

Data dodania: 2019-06-04 14:04:57
Data edycji: 2020-02-24 12:37:34
Ilość wyświetleń: 247

"Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Cytat
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej